průtok kapalin>>>

průtok plynů>>>

Princip magneticko-indukčního měření průtoku

Schema magneticko-indukčního měření průtoku

Magneticko-indukční měření průtoku je založeno na aplikaci Faradayova indukčního zákona (pohyb vodiče v magnetickém poli => vznik napětí ve vodiči).
U měření průtoku založeném na elektromagnetickém principu jako pohybující vodič působí tekoucí médium s definovanou vodivostí. Magnetické pole vytváří stejnosměrný proud s měnící se polaritou. Indukované napětí reaguje úměrně k rychlosti průtoku a je detekováno měřicími elektrodami.
Literatura uvádí i jiné fyzikální odvození vzniku napětí v elektromagnetickém poli a to na základě Lorentzova zákona. Ten popisuje síly působící na náboj pohybující se danou rychlostí odlišně v magnetickém a elektrickém poli. Tyto síly vychylují náboje, které se usazují na elektrodách a vytvářejí rozdíl potenciálů. Výsledná rovnice vyjadřující napětí je pak shodou okolností formálně stejná jako rovnice odvozená z Faradayova zákona.

UM= B * v * l

UM: Kolmo ke směru proudění a magnetickému poli vzniká měřitelné napětí, které je snímáno na dvou elektrodách
B: Magnetická indukce
v: Rychlost proudění měřeného média
l: Délka vodiče (rozteč elektrod)

Napětí se zesiluje a signál se dále zpracovává v počítačem řízené vyhodnocovací jednotce, kde je vyhodnocen jako rychlost průtoku. Při zohlednění dalších komplementárních veličin jako jsou profil kterým médium protéká (uzavřené, otevřené profily) a výška hladiny (zaplněné, částečně zaplněné systémy) se vypočtou další veličiny průtoku jako jsou průtočný objem, okamžitý průtok, proteklé množství za dané období apod.
Systém pracuje podle PDC-principu (Pulsed Direct Current).

Senzory a měřící systémy firmy Görlich jsou koncipovány pro přesné měření průtoku kapalin již od minimální vodivosti 10 μS/cm. Senzory mohou měřit průtok jak kapaliny, tak také past, kašovitých substancí, ale i čistírenských kalů a tekoucích sedimentů. Měřené látky mohou mít teplotu až +130°C.

V nabídce firmy Ekotechnika jsou také:

Další přístroje z našeho obchodního programu jsou určeny pro další velmi snadná a mobilní měření fyzikálně chemických parametrů jako:

nahoru